FLYING SAUCERS & WARLORDS ...

Politieke oorlogsheren zijn geen haar beter dan die van duizenden jaren geleden, de zogenaamde democraten van tegenwoordig zijn de werelddictators geworden met de neuzen altijd waar ze niet moeten zijn voor de belangen van het volk! ... Political warlords are no better than those of thousands of years ago, the so-called democrats of today have become the world dictators with the noses always where they should not be for the interests of the people! ...

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m4hVykWOx6beNcPQPPaci4jkJi4jjpd

Ze moesten zich weer eens met Syria gaan bemoeien & daar de oorlogsgoden gaan uithangen, dit allemaal in het belang van de grote geldwolven van de wereld! Hadden ze ons gevraagd of wij het goedvinden dat ze altijd in die moslim zandbak zitten te rommelen? Hadden wij om de grote moslim invasie gevraagd in ons leven hier? Nee, natuurlijk niet!

They had to get involved again with Syria & hang out there the war gods, all in the interest of the big moneywolves of the world! Did they ask us if we agree that they are always messing around in that Muslim sandbox? Did we ask for the great Muslim invasion in our lives here? No of course not!

Zowel Oost & West bemoeien zich alleen maar met zaken aan de andere kant van de wereld! De grenzen van de wereld zijn blijkbaar afgeschaft om de belangen van de grote wereldgeldwolven te dienen! Ook Poetin heeft een moslimstaat in eigen land laten ontstaan & steunt die staat! Het grote geld gebruikt moslims voor hun wereldheerschappij!

Both East & West only interfere with business on the other side of the world! The limits of the world have apparently been abolished to serve the interests of the great world money wolves! Putin has also created a muslim state in its own country & supports that state! The big money use muslims for their world domination!

Trump heeft ook weer zijn neus in de moslim zandbak gaan steken samen met andere bemoeials! Wat had hij gezegd tijden de verkiezingen, "Amerika only", had hij dat maar gedaan, & zich alleen met zijn land bezig gehouden om de moslims buiten te houden? Maar nee, hij is ook een pion van het grote geld & de oliebelangen! Die zitten daar niet voor ons belang!

Trump has also put his nose in the muslim sandbox together with other meddles! What had he said during the election, "America only", had he done so, and only occupied himself with his country to keep the muslims out? But no, he is also a pawn of big money & oil interests! They are not there for our sake!

Wie een beetje logisch doordenkt kan de gevolgen gemakkelijk inschatten, we zullen hier nog meer terroristische aanslagen krijgen die vanuit Arabia worden georganiseerd & uitgevoerd! Maar de media & politiek hier zullen dat allemaal blijven onder de mat vegen zoals bijvoorbeeld de aanslag die er onlangs is geweest in Duitsland! De lone wolf is de nieuwe uitleg voor alles!

Those who think through a bit logically can easily assess the consequences, we will receive even more terrorist attacks organized and executed from Arabia! But the media & politics here will all continue to sweep under the mat like the attack that happened recently in Germany! The lone wolf is the new explanation for everything!

Mogelijk versterkt dit alles de invloed van de negatieve buitenaardse krachten, welke van deze wereld nog meer een globale gevangenisplaneet zal maken waar niemand nog vrijheid zal kennen! De gevolgen zijn slecht te noemen!

Possibly all of this strengthens the influence of the negative alien forces, which of this world will make even more of a global prison planet where no one will know any freedom! The consequences are bad!

Vorige ... Previous: http://mijnavatar.punt.nl Meer ... More: http://mijnavatar.punt.nl Volgende ... Next: http://mijnavatar.punt.nl

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl