MUSLIMS & FUTURE? ...

"‘Bepaal mee de toekomst’... Hoe die toekomst voor vrouwen eruit ziet is duidelijk voor #Universiteit Antwerpen: somber want mét hoofddoek! Zo tweette hij over de affiche waarop op de voorgrond 3 studenten staan afgebeeld, onder wie een met hoofddoek." ... "Determine the future ... How this future for women looks is clear for #University Antwerp: gloomy because with headscarf! He tweeted about the poster on which 3 students are depicted in the foreground, among them one with headscarf." ...

https://www.bing.com/images/search?q=Moslim%20bepaal%20mee%20de%20toekomst

Inderdaad, Dewinter heeft gelijk, als moslims onze toekomst mee mogen gaan bepalen van de elite macht achter alles, dan zullen wij geen toekomst meer hebben! Maar ik heb het al heel dikwijls geschreven, deze politieke gokmachine kan ons alleen maar naar de ondergang voeren! "Die vrouw in kwestie, een studente geschiedenis, diende hem op Twitter van antwoord: "Beste Filip, door mijn studie geschiedenis kan ik ook in de toekomst kijken. En deze is multicultureel, met diens problemen, oplossingen, vooruitgang én kansen. Wat een enge toekomst..." Whaahaha, zij in de toekomst kijken? Dat ze maar in haar moslimstaat naar de toekomst gaat kijken in die zandbak ginder!

Indeed, Dewinter is right, if muslims are allowed to decide our future with the elite power behind everything, then we will have no future! But I have written it very often, this political gambling machine can only lead us to ruin! "The woman in question, a history student, told him on Twitter that he answered: "Dear Filip, I can also look into the future through my history of study. And this is multicultural, with its problems, solutions, progress and opportunities. What a scary future ..." Whaahaha, they look into the future? That she will look into the future in her muslim state in that sandbox there!

Met een gelijksoortige redenatie van zo'n moslima zou een toekomst met Stalin & Hitler ook geweldig goed zijn ofzo? Ik weet in ieder geval dat wij geen toekomst hebben met moslims want ik ken hun agenda & heb me beter geinformeerd dan de domme massa & politiekers die aan de knoppen zitten overal in het Westen! Moslims horen niet thuis in het Westen!

With a similar reasoning of such a muslim woman, would a future with Stalin & Hitler be great or something? In any case, I know that we have no future with muslims because I know their agenda & have informed me better than the stupid masses and politicians who are knitting everywhere in the West! Muslims do not belong in the West!

Wat ze hier in die universiteiten de studenten wijsmaken is meer desinformatie dan informatie, de groenfassisten zijn overal weer binnengedrongen & de moslim fassisten ook! Straks worden mensen doodgeschoten omdat ze niet in het groene & moslim "geloof" geloven! Pfffff, scholen zijn eigenlijk in dit computer tijdperk fossielen die al lang opgedoekt hadden moeten zijn!

What they fool the students here in these universities is more disinformation than information, the green fans have been invaded everywhere and the muslim fassists too! Soon people will be shot dead because they do not believe in the green & muslim "faith"! Pfffff, schools are actually fossils in this computer age that should have been shut down for a long time!

Dat is toch iets om eens hard om te lachen, de grap waarom er geen moslims in Star Trek voorkomen is hier heel toepasselijk, er komen daar geen moslims, windmolens & zonnepanelen in voor omdat dat de toekomst is! De toekomst is een samenleving zonder moslims & met meer efficiente kernenergie, dat is de toekomst, moslims dat is iets voor de ondergang van de wereld!

That is something to laugh at, the joke why there are no muslims in Star Trek occur here is very appropriate, there are no muslims, windmills & solar panels in because that is the future! The future is a society without muslims & with more efficient nuclear energy, that is the future, muslims is something for the downfall of the world!

Vorige ... Previous: http://mijnavatar.punt.nl Meer ... More: http://mijnavatar.punt.nl

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl