KAFIR OR KUFFAR? ...

"Mijn zoon is jihadist" is een film op YouTube, zijn zoon ging niet meer naar school, hij volgde alléén iets op het internet, zijn vader was daar niet zo blij mee, zijn zoon zei, "ik hoef geen kuffar-diploma!" ... "My son is a jihadist" is a movie on YouTube, his son did not go to school anymore, he just followed something on the internet, his father was not so happy with it, his son said, "I do not need a kuffar diploma!" ...

Dus moslims gebruiken eerder de Engelse uitspraak kuffar dan kafir, & ons maar wijsmaken dat ze kafir gebruiken. Zijn zoon vond niet dat zijn vader een moslim was! Het gaat over Syria maar de berichten waren vals, het waren jihadisten die de mensen aan het uitmoorden waren met gas! Dus de tegenstanders van de regering daar, maar het Westen vertaalde alles omgekeerd & deden of het de regering zelf was die dat deed! Door valse informatie heeft het Westen zelf de oorlog uitgelokt omdat ze niet geinteresseerd zijn in juiste informatie!

So muslims use the English pronunciation kuffar rather than kafir, and we are convinced that they use kafir. His son did not think his father was a muslim! It's about Syria but the reports were false, they were jihadists who were killing people with gas! So the opponents of the government there, but the West translated everything upside down & did whether it was the government itself that did it! Through false information, the West itself provoked the war because they are not interested in correct information!

https://djmttsingleman.wordpress.com/2017/09/29/dutch-movies/

Wie is een kuffar? ... Who is a kuffar? ...

Een kuffar is een niet-moslim, de meest gehate door Allah, daar mogen ze mee doen wat ze willen, tot slaaf maken & ook vermoorden, verkrachten als het kinderen & vrouwen zijn, dat staat allemaal in hun Muhammad verhaaltjes die ze voor waar geloven, niet geloven in de zin van maar geloven, nee, het zijn bevelen die ze letterlijk altijd moeten uitvoeren! Hier liegen ze voortdurend over hun echte agenda tot ze met voldoende zijn om een moslimstaat te installeren, dan vermoorden ze gewoon alle niet-moslims, ze denken dat het bevelen van Allah zelf zijn via de allerlaatste profeet! Politiekers hier liegen ook over de agenda van moslims!

A kuffar is a non-muslim, the most hated by Allah, they can do what they want, enslave & murder, rape if it's children & women, that's all in their Muhammad stories they believe for where do not believe in the sense of but believe, no, they are commands that they literally always have to perform! Here they lie constantly about their real agenda until they are sufficient to install a muslim state, then they just kill all non-muslims, they think they are orders from Allah himself through the very last prophet! Politicians here also lie about the agenda of muslims!

Vlaams belang politiekers zijn de enigen in Belgistan die er niet over liegen, & iedereen weet ook wie in Nederland & andere landen, tenminste als ze zichzelf goed hebben geinformeerd. Men zegt altijd dat het maar een kleine minderheid van moslims is die dat geloven & uitvoeren, de waarheid is dat het de plicht is van iedere moslim, anders ben je geen moslim maar een nepmoslim. Een moslim mag tegen een niet-moslim liegen over hun ware agenda overal in de wereld, binnendringen & overheersen! Pegida geeft ook juist info, maar zijn geen politieke partij. Ik heb de laatste tijd ook niet veel activiteiten van Pegida gezien, telkens ze betogen komen er gewelddadige tegenbetogers van ANTIFA overal in het Westen, die zijn communistisch geinspireerd, ze nemen het op voor de zogenaamde zwakkeren in de samenleving.

Vlaams Belang politicians are the only ones in Belgistan who do not lie about it, & everyone also knows who in the Netherlands & other countries, at least if they have informed themselves properly. It is always said that it is only a small minority of muslims who believe and execute that, the truth is that it is the duty of every muslim, another muslim are not a muslim but a fake muslim. A muslim may lie to a non-muslim lying about their true agenda anywhere in the world, invade & dominate! Pegida also gives correct information, but is not a political party. I have not seen a lot of Pegida's activities lately, as they argue, there are violent opponents from ANTIFA everywhere in the West, who are Communistically inspired, they take it for the so-called weaker members of society.

Maar een politiek systeem op basis van meerderheden alleen is niet goed, het is niet omdat de meerderheid op een bepaalde partij heeft gestemd dat dit dan de juiste bekwame personen zal kiezen om te besturen. Men beroept zich altijd op die meerderheden om bepaalde noodzakelijke dingen niet uit te voeren! We hebben er geen meerderheid voor gevonden dus doen we er niets mee! Zo wordt Vlaams Belang altijd buiten bestuur gezet door samenzwerende partijen! Dus is het zelfs niet democratisch, zelfs al hebben ze een meerderheid, dan nog worden ze gebannen uit het bestuur, de anderen blijven dan gewoon verkeerd doordraaien!

But a political system based on majorities alone is not good, it is not because the majority has voted for a certain party that this will then choose the right competent persons to govern. People always rely on those majorities not to carry out certain necessary things! We have not found a majority for it, so we do not do anything with it! In this way Vlaams Belang is always put out of control by conspiring parties! So it is not even democratic, even if they have a majority, they are still banned from the board, the others just keep going wrong! That's how it has been in Belgistan for many years, & it's getting worse!

De kiezers hebben geen echte impact op de verkiezingen politiekers organiseren om de zoveel jaar, het is een politieke gokmachine die altijd tegen de mensen hun belangen ingaat! Wie in een goktent gaat gokken heeft meer kansen dan het stemvee dat ze oproepen! Laatst zei een politieker ook nog dat hij tegen het stemmen was via het internet zodat de mensen niet zinloos naar de gokkamertjes moeten gaan lopen! Maar een electronisch paspoort hebben ze ons wel opgedrongen! Wat je ook stemt, je verliest altijd!

The voters do not have a real impact on the elections politicians organize every few years, it is a political gambling machine that always goes against people's interests! Those who gamble in a gambling tent have more chances than the vote they call! Recently, a politician also said that he was against voting via the internet so that people should not go to the gambling rooms in a meaningless way! But they have forced us on an electronic passport! Whatever you vote, you always lose!

Vorige ... Previous: http://mijnavatar.punt.nl Meer ... More: http://mijnavatar.punt.nl

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl