AIRPLANE CRASH? ...

"Zeker 39 doden bij vliegtuigcrash in Nepal" ... "At least 39 deaths in plane crash in Nepal" ...

https://www.youtube.com/results?search_query=Plane+crash+in+nepal+today https://www.bing.com

Wie stapt er nu op een vliegtuig? Ik alvast nooit, veel te duur & te onveilig, er zijn geen parachutes voor de meevliegers! Meevliegen kan ook meevallen zijn, niet echt een meevaller meestal! Wij moeten van politiekers verplicht zogenaamde groene energie kopen, maar vliegtuigen verpesten de lucht dagelijks met geluidsoverlast & luchtvervuiling, daar zijn ze dan niet bang voor dat ze het weer opwarmen! Als ik het voor het zeggen had zouden vliegtuigen in mijn land verboden zijn, kunnen ze dan hier ook niet massaal binnendringen via dit vanuit Arabia & Afrika! Je hoort van de ene vliegtuigcrash na de andere, waarom blijven ze erop stappen?

Who is getting on a plane now? I never do that, far too expensive & too unsafe, there are no parachutes for the co-flyers! Flying along can also be easy, not really a windfall! We have to buy so-called green energy from politicians, but airplanes ruin the air daily with noise and air pollution, they are not afraid that they will warm it up again! If I were in charge, planes would be prohibited in my country, than they can not penetrate massively via this from Arabia & Africa! You hear from one plane crash after another, why do they keep on stepping in it? I am not responsible for the incorrect translation interpretations of the translation machines!

Het is ook een geliefd doelwit van moslim jihadisten, we krijgen er steeds meer mee te maken, dat is ook dankzij de verkozen politieke verraders van de eigen mensen! De politieke gokmachine ze zo goed vinden overal! Heel leuk voor die in de zitjes zitten aan die kant, die aan de andere kant ondervinden er alleen maar nadelen van, dus al de voordelen aan de verkeerde kant!

It is also a popular target of muslim jihadists, we are getting more and more involved, that is also thanks to the elected political traitors of their own people! The political gambling machine they find so good everywhere! Very nice for those sitting in the seats on that side, who on the other hand experience only disadvantages, so all the advantages on the wrong side!

En dan de politieke begrafenisondernemers die er een hele show rond verkopen, wat hebben de domme doden eraan? Ik vindt het totaal idioot om met een vliegtuig mee te gaan vliegen, je moet maar eens kijken hoe ze je pesten op de vlieghavens, de controles & de pesterijen ze daar doen tegenover de klanten, zijn de mensen niet goed wijs dan, ze zien het allemaal in de media, maar toch willen ze op reis met een vliegtuig naar Turkije ofzo! Ik heb geen zorgen over die meevliegen, ze hebben er zelf voor gekozen!

And then the political funeral directors who sell a whole show about it, what do the stupid dead have about it? I find it totally ridiculous to fly with a plane, you have to see how they bully you at the airports, the checks & the bullying they do there to the customers, the people are not wise, they see it all in the media, but they still want to travel with a plane to Turkey or something! I have no worries about flying along, they have chosen it themself!

Laat die stomme politiekers & jihadisten maar vliegen, ik zet er geen voet op, op die valtuigen! En al die toeristen die naar moslimstaten vliegen, ramptoeristen interesseren me niet! Stomme journalisten die naar Afrika & Arabia vliegen, geen medelijden mee, ze moeten er maar niet komen daar bij die barbaren! Negeren dat moslim, politiek & business crapuul!

Let those stupid politicians and jihadists fly, I will not set foot on that, on those down falling things! And all those tourists who fly to muslim states, disaster tourists do not interest me! Stupid journalists who fly to Africa & Arabia, no sympathy with them, they should not get there with those barbarians! Ignore that muslim, political & business crapuul!

Vorige ... Previous: http://mijnavatar.punt.nl Meer ... More: http://mijnavatar.punt.nl

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl