SELF-DRIVING CARS ... ZELFRIJDENDE AUTO'S

Daar zal niet veel van werkelijkheid worden voor heel veel mensen op deze klote planeet! ... Superrijken rijden er misschien al mee, maar ik heb nog nooit zelf een auto gereden of de bezitter ervan geweest! ... There will not be much of reality for a lot of people on this fucking planet! ... Super rich drivers may already be driving, but I have never driven a car myself or been the owner of it! ... Zelfrijdende auto hoef je niet te bezitten, kan je ter beschikking gesteld worden? ... You do not have to own a self-driving car, can you be made available? ...

https://www.youtube.com/results?search_query=Self-driving+cars

Deze planeet wordt steeds getikter met het soort politiekers het hier voor het zeggen hebben, ze maken totaal geen progressie, integendeel, ze halen achterlijke buitenlanders binnen die ze ook nog eens hun achterlijke visie laten opdringen aan de eigen mensen, ik heb het over moslims! Ze willen terug middeleeuwse zeden (eigenlijk prehistorische zever) opleggen inplaats van technologie die bestaat ter beschikking te stellen van de eigen mensen & de eigen mensen vooruit te helpen! Technologie wordt vooral ingezet om de eigen achterlijke corrupte macht te ondersteunen, het volk wordt alles afgepakt om de eigen zakken beter te kunnen vullen!

This planet is getting more and more worse with the insane kind of politicians who are in charge here, they make no progress at all, on the contrary, they attract backward foreigners who also allow their backward vision to be imposed on their own people, I am talking about muslims! They want to put back medieval morals (actually prehistoric zeros) instead of making technology available to their own people and to help their own people move forward! Technology is mainly used to support the own backward corrupt power, the people are taken away everything to be able to fill their own pockets better!

Men zet mensen aan het dromen, maar ze kunnen het ruimtelijk niet waar maken, de werkelijkheid is overal problemen op de wegen & massa vertragingen! & is het wel veilig een systeem volledig afhankelijk te maken van elektronica & draadloze verbingingen die gemakkelijk gestoord kunnen worden door van alles & nog wat? Mensen hebben ook liever het stuur zelf in handen denk ik, afhankelijkheid is ook een handicap! Alles heeft met vertrouwen te maken!

People are dreaming, but they can not make it spatially true, reality is everywhere problems on the roads & mass delays! & is it safe to make a system fully dependent on electronics & wireless connections that can easily be disturbed by anything and everything? People also prefer to have the wheel in their hands, I think, dependency is also a handicap! Everything has to do with confidence!

Men was op deze planeet heel lang geleden al veel verder geavanceerd dan nu misschien, ik kan het niet bewijzen maar er zijn wel aanwijzingen voor ... On this planet one was very advanced a long time ago than it is now, I can not prove it, but there are indications ...

https://www.youtube.com/results?search_query=Atlantis%3F

Atlantis? Iedereen zal er wel al eens van hebben gehoord of gelezen ergens? Ik weet dat we geen echt overzicht kunnen hebben over ons verleden, maar de geschiedenis is alvast vervalst in de geschiedenisboeken terecht gekomen onder invloed van politiekers & godsdienstigen. Ik denk niet dat Atlantis maar op één plaatsje was op deze planeet, het was over heel de planeet. We zijn dus altijd maar achteruit gegeaan inplaats van vooruit, altijd maar warlords & oorlogen hebben deze planeet in de greep gehouden, dus geen echte vooruitgang te bespeuren! Wanneer gaat echte wetenschap het gaan overnemen inplaats van deze knoeiers overal? Wie zal het zeggen? Wanneer gaan eens echt de bekwamen de touwtjes in handen krijgen inplaats van politieke warlords & gelovigen?

Atlantis? Anyone will have heard or read about it somewhere? I know that we can not have a real overview of our past, but history has already been falsified in the history books under the influence of politicians & religious people. I do not think Atlantis was in one place on this planet, it was all over the planet. We have always gone backwards instead of ahead, always but warlords & wars have kept this planet in the grip, so no real progress can be detected! When is real science going to take over instead of these messes everywhere? Who will say it? When do the profes- sionals really get the hangs of politics instead of political warlords & believers?

Kan wel zijn dat er later maar een deel was overgebleven op deze planeet, maar men heeft over de hele wereld dezelfde soort constructies gevonden die door een superieure technologie waren gebouwd geweest & soortgelijk waren in technologie die ze vandaag niet kunnen evenaren! De vetbetaalde archeologen komen niet met een antwoord! Niemand weet het!

It may well be that later there was only a part left on this planet, but they have found the same kind of constructions all over the world that had been built by superior technology & were similar in technology that they can not match today! The fat-paid archaeologists do not come with an answer! Nobody knows!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnArkbLPVpt7FfmYzKopXOCXEio2M1GL5

http://mijnavatar.punt.nl/content/2017/12/Linklijst-Berichten-3-Link-List-Messages-3

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl